Általános iskola

Iskolánk Vas megyében, Szentgotthárd vonzáskörzetében, erdő borította, szelíd dombok lábainál, a Rába folyó mellett található.

Szinte összekapcsolja a majdnem egybeépült Csörötneket és Magyarlakot. Vonzó a közvetlen környezete is: előtte szinte romantikus park, mögötte tágas zöldterület és szilárd burkolatú sportpálya. 

A tanulócsoportjaink kis létszámúak, és a kis település adottságaiból eredően az itt élők jól ismerik egymást, s jobban figyelnek a másikra, mindennapjaik is egymás előtt zajlanak. Ezért az iskolában szerencsésen családias a légkör.Emberléptékű az intézményünk. 

A tanulói létszámunk 100 fölötti, az elkövetkező években az előre jelzések alapján növekvő tendenciát mutat. Két falu, Csörötnek és Magyarlak önkormányzatai tartják fenn az intézményt.

Néhány évtizeddel ezelőtt még a kisiskolások, mindkét község gyerekei osztott vagy részben osztott osztályokban tanultak. A felső tagozat már akkor is közös ellátású volt.

Az l970-es esztendőben épített öt tantermes iskola hozta azt a változást, hogy ettől kezdve napjainkig az intézmény igazán körzeti szerepet tölt be. 
A rendszerváltásig és azt követően 3 évig a neve: Csörötneki Körzeti Általános Iskola. Az ISZ kezdeményezésére változott Csörötnek és Magyarlak Általános Iskolája névre. Székhelye Magyarlak lett, ugyanis az épülete magyarlaki területen fekszik.

Az l997/98-as tanévig az alsó tagozat 2-2 osztálya a két község régi iskolaépületeiben működött. Önkormányzati döntéssel ezek az osztályok az un. központi épületbe kerültek.

Az intézmény életében a 2003-as év nagy változást hozott. Magyarlak, Csörötnek és Kondorfa képviselőtestületeinek döntése alapján a kondorfai alsó tagozatos iskola és óvoda iskolánkhoz került. Így közös igazgatású intézménnyé vált. Intézményünk új neve: Magyarlak, Csörötnek, Kondorfa Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája.

2004 augusztusában a három fenntartó önkormányzat képviselőtestületeinek határozatával intézményünk az addig Csörötneken és Magyarlakon működő óvodákkal, a Csörötneken és Kondorfán lévő főzőkonyhákkal bővült. A három telephelyen működő óvodák /Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa/ 2004. augusztusától egy intézményegységet alkotnak.

Az iskola története:

1841 Jegyző tanítja szervezetten a gyerekeket. Hozzáállása miatt még 1856-ban is Gyarmatra jár több gyerek a „rendes oskolamesterhez”.
1863 A régi malom épületében kialakított iskolában Fábián János szabómester tanít.
1870 A rossz állapotú faépületként szolgáló iskolában Szodl Ferenc tanító istápolja a gyerekeket.
1871 Magyarlak és Háromház új iskolát kap az államtól.
1872/73 Felső- és az Alsó-szer közé Csörötneken tanítói lakással együtt iskola épült. 1904. növekvő gyereklétszám miatt szükségessé válik új iskola építése, amihez gyűjtést végeznek.
1910 A meglévő iskolát tanteremmel és tanítói lakással bővítik.
1927 A régi iskola mellé, a faépület helyére egy különálló tanterem és tanítói lakrész épül.
1927/28 A növekedett létszámú tanerő lehetővé teszi a bontást. (1-2., 3-4., 5-6.)
1945/46 Általános iskola, amihez Vasszentmihályt, Rátótot, Magyarlakot csatolják.
1946/47 Elindult a szakosított oktatás.
1948 Az eddigi felekezeti (róm.kat.) iskolát államosítják. Nyolc osztályra fejlődést Magyarlak idecsatolása váltja ki. Tantermek számának növelése. Szétszórtság alakul ki.
1970 A két falu közé (Magyarlak, Csörötnek) új iskola épül „csökkentett igénnyel.” (Tornaterem, technika terem nélkül) A felső tagozatosok használják.
1970/71 Az alsó tagozat 2-2 osztálya Csörötneken és Magyarlakon tanul.
1992 Az „új iskola” szolgálati lakását tanteremmé alakítja a magyarlaki önkormányzat. (Az egyik magyarlaki tanterem épületét eladják)
1993 Újabb magyarlaki tanterem szűnik meg, ez is az „új épületbe” kerül a könyvtár helyiségébe.
1994 A csörötneki régi iskola épületét életveszélyessé vált. Az itt lévő két osztály felkerül a központi épületbe.
2003 Kondorfa alsó tagozatát és óvodáját iskolánkhoz csatolják
2004 A három fenntartó önkormányzat képviselőtestületeinek határozatával intézményünk az addig Csörötneken és Magyarlakon működő óvodákkal, a Csörötneken lévő konyhákkal bővült.
2005 A Kondorfán lévő alsó tagozat megszűnt.

Az intézmény neve: 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötneki Tagintézménye

A fenntartók neve: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete

Az iskola székhelye és címe: 
9970, Szentgotthárd Széll Kálmán tér 1.

Tagintézmény címe:
9963, Magyarlak, Kossuth út 236.

Az iskola főigazgató:
Balogh Éva

Tagintézményvezető:
Kiss Katalin Melinda

Tagintézmény telefonszáma:
94/541-003

Iskolánk életéből

Iskolánkban a megemlékezéseknek, ünnepeknek kialakult szokása van. Társadalmi vagy az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek ezek:

 • tanévnyitó ünnepély
 • az aradi vértanuk napja (osztálykeretben)
 • az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
 • iskolai karácsony
 • március 15.
 • anyák napja
 • a nyolcadikosok búcsúztatója
 • tanévzáró ünnepély

Az egyéb rendezvényeink is - sport – és szabadidős, szórakoztató – közösségi, a tanulmányokhoz kapcsolódóak - nevelő-oktató munkánk színterei, eszközei.

Sportrendezvényeink évszakhoz kötődnek. Ősszel és tavasszal kerül sor a labdajáték és az atlétika helyi és körzeti versenyeire, bajnokságaira. A téli hónapokban a terematlétika, az asztalitenisz, a szánkó, a sí a rendezvények köre.

A szórakoztató - közösségi programok körébe tartozik:

 • a mikulás nap
 • a karácsonyváró
 • a farsang
 • diáknap
 • a kora tavaszi Együtt a család játékos sportvetélkedő
 • a gyereknap
 • a nyolcadikosok bankettje
 • névnap, születésnap kis közösségben

A tanulmányokhoz kapcsolódó versenyek, vetélkedők

 • Kazinczy szépkiejtési verseny (március)
 • versmondó verseny (április)
 • helyesírási verseny (május)
 • tanulmányi versenyek, meghirdetés szerint (május, április)
 • A levelező feladatmegoldó versenyek jó lehetőséget teremtenek a megmérettetésre is. (Kínálat – igény szerint)
 • A gyereknapi rajzverseny szép befejezése az évnek. Anyagából a tanévzáró ünnepélyen kiállítást rendezünk.

Az egészségnevelési hónap (november) keretében tanulóink számot adhatnak az egészség-megőrzésükhöz szerzett ismereteikből.

A leendő első osztályosok látogatására tavasszal kerül sor, amikor is bepillantást nyerhetnek az iskolai életbe.

A nyílt napok kapcsán szülő, fenntartó, volt diák, érdeklődő ismerkedhet mindennapjainkkal. Időpontként a tavaszi időszakot ajánljuk. Ettől függetlenül az iskola máskor is látogatható.

Tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat szervezünk.

A napközi otthoni ellátás keretében a szociális és a pedagógiai funkció valósul meg. Ezt a szolgáltatást egyelőre csak az alsó tagozatosok számára tudjuk kínálni. A felső tagozatosok részéről is mutatkozik érdeklődés. Ebből eredően számolni kell azzal, hogy egy vegyes csoportot számukra biztosítani kell a közeljövőben.

A heti iskolai menü a szolgáltató honlapjáról tölthető le, a Csörötnek, Magyarlak, Rönök kategóriát keressék!

A tanulószoba működtetésére már folynak az előkészületek. Olyan szülőknek kínáljuk a felső tagozaton, akik gyerekeiket a tanulás tekintetében biztos helyen szeretnék látni, ill. a felzárkózásra ily módon is lehetőséget szeretnénk biztosítani.

A szakkörök a képességek fejlesztésének, az irányított vagy az öntevékeny művelődésnek, ismeretszerzésnek, a szabadidő hasznos eltöltésének színterei.

Kínálatunk a helyi adottságok függvényében:

Tantárgyi szakkörök a lehetőségeknek és az igényeknek megfelelően azoknak a tanulóknak, akik ilyen keretek között kívánnak újabb ismereteket szerezni, ill. megszerzett tudásukat bővíteni, elmélyíteni szeretnék.

Számítástechnika a gépkezelés és a felhasználói ismeretek elsajátítása céljából.

Nyelvi szakkör az angol nyelvvel ismerkedhetnek meg diákjaink.

Tánc azzal a céllal, hogy tanulóink mozgáskoordinációja, - kultúrája, fizikai képességei fejlődjenek. Őrizzék népi kultúránk örökségét, másrészt sajátítsák el a legismertebb társastáncokat, viselkedéskultúrájuk, szépérzékük, ritmusérzékük fejlődjön.

Vöröskeresztes-csecsemőgondozó: Az alapvető elsősegély-nyújtási és csecsemőgondozási ismeretek megszerzése céljából.

Az énekkar az együtt éneklés örömét, hagyományőrzést, az adott készség fejlesztését, az iskolai és községi rendezvények színesítését szolgálja elsősorban a működésével.

A sportkör egyrészt a mindennapos testnevelés céljait, másrészt a minőségi sportot is szolgálja. Lehetőség: futball, kézilabda, kosárlabda, atlétika. Terveink: tenisz.

Kézműves szakkör a tanulóink kézügyességét és kreativitását fejleszti különféle anyagok (gyöngy, bőr, textil…) megmunkálásával, felhasználásával.

A színjátszó kör terveink között szerepel, a felső tagozatosok számára kínáljuk. Elsősorban a kommunikációs képességek és a közösségi élet fejlesztése érdekében. Értékközvetítő szerepén túl az iskola és a községek életét is színesíteni kívánjuk működésével.

Iskolánk lehetőséget biztosít zeneiskolai tanulmányok folytatására is.